loading...

Politica de confidențialitate

  1. Preambul

Protejarea datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi. Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție politica de confidențialitate și să ne contactați pentru orice lămuriri suplimentare. Întotdeauna vom prelucra datele personale cu respectarea legislației în vigoare, incluzând, dar fără a se limita la cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acestei politici de confidentialitate.

  1. Cine suntem?

Noi suntem Advertoriale.pro și prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

Pentru a ne contacta în legătură cu orice problemă legată de datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către noi, vă rugam sa ne contactati la contact @ advertoriale.pro.

  1. Ce informatii colectăm?

În funcție de calitatea dumneavoastră, colectăm următoarele categorii de date:

Dacă sunteți vizitator, colectăm în scop de statistică prin intermediul serviciilor de tipul Google Analytics datele tehnice generate în mod automat în momentul vizitării site-ului (cum ar fi adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația etc.).

Dacă sunteți utilizator colectam urmatoarele date (i) numele și prenumele, precum și următoarele informații care, în funcție de circumstanțele dumneavoastră individuale, pot să fie sau nu date cu caracter personal: (ii) numărul de telefon, adresa de mail, adresa profesională. Colectarea acestor date se realizeaza in scopul utilizarii platformei online ca mijloc de interactiune intre Utilizatori.

De asemenea, în plus față de datele cu caracter personal de la punctele anteriore, prelucrăm si datele furnizate prin completareaformularului de cont: (i) datele tehnice generate în mod automat (cum ar fi adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația etc.) și (ii) datele de autentificare (cum ar fi numele de utilizator și parola).

De asemenea, colecam datele necesare de facturare furnizate de dumneavoastră cu ocazia alimentarii cu fonduri a contului de utilizator in scopul achizitionarii de servicii din platforma Advertoriale.pro: CNP, seria și numărul cărții de identitate. Datele cardului bancar utilizat la achiziție nu sunt colectate de către noi, acestea fiind furnizate de către dumneavoastra direct către un procesator de plăți de tipul Mobil Pay.

  1. În ce scop prelucrăm datele?

Datele vizitatorilor, care, de altfel, în marea majoritate a cazurilor nu pot conduce ele însele la identificare, sunt prelucrate în temeiul interesului nostru legitim în următoarele scopuri:
 in scop de statistică, pentru ca noi să cunoaștem numărul de utilizatori, paginile vizitate și timpul petrecut pe acestea, rata de “bounce” a vizitatorilor, etc.
 pentru apărarea intereselor noastre legitime în scopul protejării site-ului nostru și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice, în scopul de prevenirii și detectării tentativelor de fraudare și pentru gestionare a diverselor altor riscuri.

Datele personale ale utilizatorilor sunt prelucrate în temeiul executării unui contract (în cazul prestării serviciului de intermediere între utilizatori) și/sau îndeplinirea unei obligații legale (în cazul prelucrării datelor de facturare), iar, în mod secundar, în temeiul consimțământului persoanei vizate, în următoarele scopuri:

-in scopul autentificării în contul de utilizator,
-in scopul facilitării plăților online a achizitionarii de servicii.

Nu va folosim datele pentru a va transmite comunicari de marketing fara acordul Dvs.

  1. Cine are acces la date?

Datele cu caracter personal pot fi transmise următoarelor categorii de destinatari:

-furnizorii noștri, pentru executarea unei obligații pe seama noastră (incluzând asistență pentru procesarea plăților online, analize de piață sau relații cu clienții și administrarea conturilor, administrarea recenziilor) ;
-colaboratori care oferă servicii și produse conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre (spre exemplu, firme de contabilitate) ;
-consultanți cu care am încheiat un contract (spre exemplu, avocați, contabili, aceștia fiind obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră);
-persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), cu privire la care vom include clauze în temeiul cărora aceștia să fie obligați să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile;
-furnizori de servicii de web hosting care asigură găzduirea site-ului Advertoriale.pro;
-furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului Advertoriale.pro;
-furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics) ;
-furnizori de servicii de marketing pe seama noastră ;
-unui terț când este prevăzut sau este autorizat prin norme legale sau prin hotărâre judecătorească sau dacă o asemenea divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri pe teritoriul național sau în altă țară;
-unor autorități publice in cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal ;
-de asemenea, conform prevederilor legale (în special Art. 6 paragraful (1) și pct. 48 din expunerea de motive a Regulamentului General privind Protecția Datelor), putem împărtăși Datele dumneavoastră personale cu societățile noastre afiliate pentru scopuri administrative interne.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

  1. În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

La acest moment, nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa, în prealabil, cu privire la aceasta.

De asemenea, în cazul în care un transfer conform celui descris mai sus are loc către o țară din afara Uniunii Europene, vom lua măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră personale, conform legislației în vigoare. În mod similar, dacă sunteți localizat în afara Uniunii Europene, datele dumneavoastră personale vor fi transferate în Uniunea Europeană, unde vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentului General privind Protecția Datelor.

  1. Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre și pentru cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în această politică de confidențialiate. Mai departe de această perioadă, vom păstra datele dumneavoastră personale doar pentru a respecta obligațiile legale sau pentru a face dovada existenței unui drept sau a unui contract.

  1. Care sunt drepturile dumneavoastră asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces: puteți cere accesul la toate sau la părți din datele dumneavoastră personale.
Dreptul la rectificare: ne puteți solicita să corectăm datele dumneavoastră personale care sunt inexacte sau care nu sunt actualizate.
Dreptul la ștergere: ne puteți solicita ștergerea în parte sau în întregime a datelor dumneavoastră personale, în mod special în cazul în care datele personale nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau dacă vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale, atunci când temeiul legal al prelucrării este consimțământul.
Dreptul de opoziție: Vă puteți opune în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru scopul intereselor legitime pe care le urmărim. Cu toate acestea, vă atragem atenția că, indiferent de solicitarea dumneavoastră, putem să continuăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care există motive legitime sau convingătoare de justificare a continuării prelucrării sau pentru a exercita sau pentru a apăra drepturi legale.
Dreptul la restricționare: Puteți solicita ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate într-un mod limitat (fără prelucrare, doar stocare) în următoarele cazuri: i) pentru perioada necesară verificării exactității datelor dumneavoastră personale în urma contestării de către dumneavoastră a exactității acestora; ii) în cazul în care considerați că prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră personale; iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale, dar aveți în continuare nevoie de aceste date personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; iv) în cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitate: Puteți solicita ca datele dumneavoastră personale să fie exportate unui terț, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau când prelucrarea se bazează pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Dreptul la retragerea consimțământului: Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul la orice moment.
Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu respectarea anumitor condiții.
Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității: În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, în anumite condiții.
De asemenea, orice persoană care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul legislației aplicabile au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta legislația aplicabilă are: (i) fie dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, (ii) fie dreptul de a recurge la instanța de judecată.

  1. Securitatea datelor

Punem accentul pe securitatea și confidențialitatea datelor personale pe care le colectăm și le avem despre dumneavoastră. Luăm toți pașii necesari pentru protejarea tuturor informațiilor pe care le avem despre dumneavoastră împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesării neautorizate a datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Pentru protejarea persoanelor ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată a datelor pe care le prelucrăm, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

(i) Adoptarea și revizuirea de politici și practici dedicate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;
(ii) Utilizarea de clauze contractuale specifice cu colaboratorii și partenerii noștri, astfel încât să asigurăm un grad optim de confidențialitate și conformitate cu legea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
(iii) Limitarea datelor, în sensul minimizării și prelucrării datelor necesare, adecvate și relevante pentru scopurile prelucrărilor;
(iv) Asigurarea exactității datelor dumneavoastră, prin completarea, actualizarea acestora, atunci când este necesar;
(v) Restrângerea accesului la date, în sensul: (i) restrângerii ariei de persoane care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi angajații sau colaboratorii noștri) și (ii) includerii de mecanisme contractuale care să asigure răspunderea acestora în cazul în care nu respectă o serie de obligații de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal;
(vi) Instruirea constantă a personalului în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
(vii) Implementarea de măsuri tehnice specifice, cum ar fi dubla autentificare;
(viii) Realizarea de back-up-uri periodice, pe care le păstrăm securizat pentru perioade optime;
(ix) Implementarea de sisteme de detectare/prevenire atacuri;
(x) Anonimizarea/pseudonimizarea datelor, atunci când acest lucru este posibil și adecvat, nemaipermițându-se identificarea persoanelor la care acestea se referă.

Datele cardului dumneavoastră de debit sau de credit nu sunt înregistrate în bazele noastre de date. Toate datele bancare și ale cardului de debit sau de credit sunt prelucrate de către furnizorul nostru extern de servicii financiare și toate transferurile acestor date se vor face cu protecție SSL.

În situația puțin probabilă a unei breșe de securitate întâmpinate în pofida măsurilor noastre rezonabile de securitate, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate și a autorității de supraveghere competente, după caz.